انتظار شما از یک آزمایشگاه مرجع چیست؟

آزمایشگاه مهندس افشین رحیمی ،خدمات خود را با سرعت جواب دهی بالا ،قابلیت اطمینان و دقت بالا ، امانتداری در اطلاعات مشتری و با بی طرفی کامل ارائه می کند.