30 فروردین روزآزمایشگاهیان برشماسفید پوشان فرهیخته مبارک

سلامت همه آفاق در سلامت توست ************** به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد