تجهیزات و دستگاههادستگاه جذب اتمی 1


دستگاه HPLC


دستگاه GC-MS


دستگاه GC-FID


بخش میکروبی


تصویر 1


بخش میکروبی


بخش کلاسیک


بخش دستگاهی