حضور جناب آقای دکتر خاکی فیروز ریاست محترم مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در آزمایشگاه صامت تک خزر گیلانحضور جناب آقای دکتر خاکی فیروز ریاست محترم مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در آزمایشگاه صامت تک خزر گیلان