حضور جناب آقای دکتر خاکی فیروز ریاست محترم مرکز ملی تایید صلاحیت ایرانحضور جناب آقای دکتر خاکی فیروز ریاست محترم مرکز ملی تایید صلاحیت ایران