حضور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فن آوری ریاست جمهوریحضور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فن آوری ریاست جمهوری


حضور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فن آوری ریاست جمهوری